การจัดสร้างพระพุทธรูป "หลวงพ่อโสธร" รุ่นเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ กรมราชทัณฑ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระพุทธรูป
“หลวงพ่อโสธร รุ่นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ”


ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์
“งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูป
ประดับด้านหลังเหรียญและด้านหลังพระผง ตามหนังสือเลขที่ รล ๐๐๑๐/๙๙๓๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘


ทรงกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระพุทธรูป “หลวงพ่อโสธร”
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา© 2016 TUARSA.com. All rights reserved.